Program gospodarczy

Celem udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO w Astanie jest przedstawienie Polski jako istotnego partnera w światowej dyskusji na temat zapewnienia globalnego bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.  Jednym z priorytetów promocji gospodarczej jest rozszerzenie polsko-kazachstańskiej współpracy gospodarczej, jak również promocja polskich osiągnięć naukowych z zakresu energetyki (zarówno tradycyjnej jak i odnawialnej) oraz efektywności energetycznej, w szczególności w następujących obszarach:

• energetyka tradycyjna,

• czyste technologie węglowe,

• wychwytywanie, składowanie i utylizacja CO2,

• odnawialne źródła energii, w tym technologie związane z biomasą i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,

• budownictwa i rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Celem promocji gospodarczej będzie przede wszystkim wsparcie polskich firm w zdobyciu pozycji na rynku Kazachstanu, jak i całej Azji Centralnej, co korzystnie wpłynie na zwiększenie obrotów handlowych pomiędzy Polską i tym regionem. Udział Polski w Wystawie Światowej stworzy także szansę na wykorzystanie polskich osiągnieć naukowych w dziedzinie energetyki i efektywności energetycznej w Kazachstanie, a tym samym pozwoli na zwiększenie udziału ww. technologii w strukturze wymiany handlowej obu krajów. Wystawa EXPO umożliwi również międzynarodową promocję polskich firm z takich branż, jak górnicza, IT/ICT, elektrotechnika, budowlana, urządzenia pomiarowe oraz gospodarka odpadami.

 

Aktualnie opracowywany jest program gospodarczy w związku z udziałem Polski w Wystawie Światowej EXPO 2017 w Astanie. W ramach programu przewidziana jest organizacja misji gospodarczych, stoisk narodowych na najważniejszych imprezach targowo-wystawienniczych w Kazachstanie, seminariów i konferencji. Więcej szczegółów na temat programu na temat programu znajdziecie Państwo wkrótce na stronie www.expo.gov.pl

 


 

Oferta organizatorów Wystawy Światowej EXPO 2017 w Astanie dla przedsiębiorców

Wystawa Światowa EXPO 2017 w Astanie będzie stanowiła okazję do promocji na forum międzynarodowym osiągnięć polskich instytucji naukowych i firm. Będzie to możliwe m. in. w ramach platformy najlepszych praktyk energetycznych oraz przestrzeni wystawienniczej dla przedsiębiorców. Polskie przedsiębiorstwa biorące udział w Wystawie Światowej będą mogły ubiegać się o organizację własnych stoisk w dwóch pawilonach przeznaczonych na prezentacje firm. Łączna pozycja wystawiennicza w wymienionych pawilonach wynosi 10.000 m2 z czego ok. 2.000 m2 to powierzchnia przeznaczona dla mniejszych firm ( w tym z Polski) – reszta powierzchni przeznaczona jest dla wielkich korporacji specjalizujących się w tematyce energetyki jądrowej. Minimalna powierzchnia stoiska to 50 m2, zaś oferowana cena wynajmu powierzchni ekspozycyjnej to 1 tys. EUR/m2. Tematyka ekspozycji firmowej winna być powiązana z przewodnim tematem Astana Expo 2017. Zainteresowane firmy winny przygotować swoje koncepcje ekspozycyjne i zgłosić je do organizatora (który zobowiązany jest poinformować o tym Komisarza Sekcji Narodowej). Rezerwacja powierzchni i akceptacja koncepcji musi nastąpić do końca listopada br. (najpóźniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem Astana Expo 2017).

W okresie trwania Wystawy Światowej EXPO 2017 w Astanie organizator przewiduje także organizacje kilku wydarzeń poświęconych tematyce Wystawy, które odbywać będą się  na terenie EXPO.
W wydarzeniach tych możliwy jest także aktywny udział polskich firm oraz przedstawicieli świata nauki. Są to m.in.:

a) Forum Energii Przyszłości

W każdym z parzystych tygodni Wystawy Światowej EXPO w Astanie przewidziane są konferencje i wystawy poświęcone tematowi wystawy. Nieparzyste tygodnie poświęcone zostaną tematom takim jak: rewolucja energetyczna, technologie niskowęglowe, rozwiązania inżynieryjne oparte na technologiach odnawialnych, socjoekonomika Nowego Modelu Energetycznego, powszechny dostęp do zrównoważonej energii, efektywność energetyczna w urbanistyce (planowanie, budownictwo, transport). W seminariach i warsztatach organizowanych w ramach Forum Energii Przyszłości będą mogli wziąć udział także przedstawiciele świata nauki i biznesu z Polski. Tygodnie tematyczne, podczas których odbywać się będą międzynarodowe seminaria i warsztaty, stanowić mają swoisty kościec Forum Energii Przyszłości. Zainteresowane podmioty już teraz mogą zgłaszać się do udziału we wspomnianych wydarzeniach. Organizator pokrywa koszty podróży i zakwaterowania.              

b) Platforma najlepszych praktyk energetycznych (Energy Best Practices Area –EBPA).

Kolejną inicjatywą wpisaną w ramy odbywającej Wystawy Światowej EXPO w Astanie, w której udział będą mogli wziąć polscy przedsiębiorcy jest Platforma najlepszych praktyk energetycznych (Energy Best Practices Area – EBPA).

W pawilonie EBPA zostaną pokazane wybrane projekty i technologie energetyczne powiązane
z 4 kategoriami tematycznymi:

• gospodarka (przemysł ciężki, rolnictwo, usługi),

• nowe technologie i innowacje,

• polityka (na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym),

• międzynarodowe projekty współpracy.

Każda z powyższych kategorii tematycznych może znaleźć dalsze rozwinięcie w następujących 5-ciu podkategoriach:

• energia odnawialna i alternatywna,

• efektywność energetyczna i energia tradycyjna,

• magazynowanie energii,

• dystrybucja energii,

• wykorzystanie naturalnych zasobów energetycznych.

W celu wyboru projektów i technologii, które zostaną zaprezentowane podczas Wystawy Światowej w Astanie, powołany został  międzynarodowy zespół ekspertów  - International Selection Committee (ISC).

Zainteresowane polskie podmioty (nauka i biznes) mogą zgłaszać swoje wnioski o udział. Prezentacja pomysłów, rozwiązań technologicznych, wyrobów, winna odbywać się na koszt podmiotu, który zgłasza się do udziału w tym wydarzeniu. W przypadku gdyby zgłosił on wybitnie nowatorskie rozwiązanie, a nie miałby funduszy na sfinansowanie swojego udziału w EBPA, wówczas organizator może pokryć, co najmniej w części, udział danego podmiotu w EBPA. Decyzję o zaakceptowaniu danego pomysłu/rozwiązania podejmuje międzynarodowe jury (ISC) i w przypadku 2-ch równoważnych projektów, organizator wybierze ten, gdzie nie będzie musiał ponosić dodatkowych kosztów uczestnika.

Należy jednakowo zaznaczyć, iż w przypadku projektu EBPA, termin na zgłaszanie projektów drogą on-line mija 31 lipca 2016 r. Wybrane projekty zostaną następnie zaprezentowane w pawilonie EBPA podczas Wystawy Światowej EXPO 2017 w Astanie.

W ramach programu promocji gospodarczej polskie firmy i instytucje naukowe będą mogły liczyć na uzyskanie informacji w zakresie dostępnych form promocji. 

Przedsiębiorcy będą mogli brać również udział w Wystawie Światowej EXPO w Astanie w charakterze sponsora. Organizator przewiduje 4 poziomy sponsoringu:

- Sponsor Globalny – opłata 8 mln EUR,

- Oficjalny Partner/ Operator – opłata 3,5 mln EUR,

- Partner Wystawy – 1,75 mln EUR,

- Towarzysz Wystawy – 175 tys. EUR.