Program gospodarczy

Celem udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO w Astanie jest przedstawienie Polski jako istotnego partnera w światowej dyskusji na temat zapewnienia globalnego bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska.  Jednym z priorytetów promocji gospodarczej jest rozszerzenie polsko-kazachstańskiej współpracy gospodarczej, jak również promocja polskich osiągnięć naukowych z zakresu energetyki (zarówno tradycyjnej jak i odnawialnej) oraz efektywności energetycznej, w szczególności w następujących obszarach:

• energetyka tradycyjna,

• czyste technologie węglowe,

• wychwytywanie, składowanie i utylizacja CO2,

• odnawialne źródła energii, w tym technologie związane z biomasą i wytwarzaniem energii z odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,

• budownictwa i rewitalizacji terenów poprzemysłowych.

Celem promocji gospodarczej będzie przede wszystkim wsparcie polskich firm w zdobyciu pozycji na rynku Kazachstanu, jak i całej Azji Centralnej, co korzystnie wpłynie na zwiększenie obrotów handlowych pomiędzy Polską i tym regionem. Udział Polski w Wystawie Światowej stworzy także szansę na wykorzystanie polskich osiągnieć naukowych w dziedzinie energetyki i efektywności energetycznej w Kazachstanie, a tym samym pozwoli na zwiększenie udziału ww. technologii w strukturze wymiany handlowej obu krajów. Wystawa EXPO umożliwi również międzynarodową promocję polskich firm z takich branż, jak górnicza, IT/ICT, elektrotechnika, budowlana, urządzenia pomiarowe oraz gospodarka odpadami.

 


 

Oferta organizatorów Wystawy Światowej EXPO 2017 w Astanie dla przedsiębiorców

Udział przedsiębiorców w programie promocji gospodarczej zostanie sfinansowany ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W ramach programu opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne promujące ofertę polskich firm.

CZĘŚĆ I - KOMPONENT DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

I. Adresaci programu promocji

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności (PKD 2007):

Dział 05 - WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)
Dział 06 - GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
Dział 07 - GÓRNICTWO RUD METALI
Dział 08 - POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
Dział 09 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
Dział 24 - PRODUKCJA METALI
Dział 27 - PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
Dział 28 - PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Dział 35 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
Dział 36 - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Dział 37 - ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
Dział 38 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
Dział 39 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
Dział 42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
Dział 43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

II. Zasady udzielania wsparcia na udział w programie 

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz.U. poz. 1027).

III. Działania promocyjne przewidziane w programie promocji gospodarczej dla przedsiębiorców

A. Zakres działań obligatoryjnych, w których muszą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu.

1. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 1 targach w charakterze wystawcy, wymienionych w Tabeli 1, przy czym przynajmniej 1 z tych działań powinno stanowić imprezę targową, na której zostanie zorganizowane narodowe stoisko promocyjno-informacyjne.

Tabela 1 - wykaz najważniejszych targów branżowych w Kazachstanie

2. Dodatkowo, przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 1 wydarzeniu wymienionym w Tabeli 2.

Tabela 2 - wykaz działań promujących, inne niż targi branżowe, w których mogą brać udział przedsiębiorcy

3. Przedsiębiorca do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie powinien zarejestrować i zweryfikować swoją firmę na Portalu promocji Eksportu – www.trade.gov.pl

B. Zakres działań fakultatywnych, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

1. Przedsiębiorca w trakcie całego programu zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 1 działaniu, o których mowa w pkt. B.

2. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość zakupu usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy w Kazachstanie, w związku z udziałem w targach i wydarzeniach, o których mowa w pkt. 2.

3. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu, ma możliwość wzięcia udziału w grupowych, wyjazdowych misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku, nawiązanie kontaktów biznesowych, wymiana doświadczeń, co doprowadzić powinno do nawiązania współpracy handlowej. Program ewentualnej wizyty powinien zostać opracowany w porozumieniu z zainteresowanymi uczestnikami i obejmować przynajmniej udział w spotkaniu b2b oraz organizację pokazu bądź prezentacji. Misja powinna mieć charakter grupowego wyjazdu minimum 3 przedsiębiorców, trwającego nie dłużej niż 3 dni na miejscu i być związana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym, o których mowa w pkt. IV. 1 i 2.

4. Przedsiębiorca, w trakcie trwania całego programu może zorganizować max. 3 przyjazdowe misje gospodarcze (wizyty studyjne) dla dealerów, kontrahentów oraz dziennikarzy bezpośrednio związanych z branżami, dla których realizowany jest program, których celem jest prezentacja produktu oraz organizacja pokazu. Misja gospodarcza musi obejmować prezentację firmy przedsiębiorcy, organizację pokazu bądź prezentację produktu. Misja nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu.

Przedsiębiorca zobowiązuje się, że dziennikarz uczestniczący w misji opublikuje w reprezentowanym przez siebie czasopiśmie, portalu internetowym, artykuł będący wynikiem uczestnictwa w misji.

5. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość organizacji indywidualnej misji gospodarczej/handlowej do Kazachstanu, przy czym misja taka nie powinna trwać dłużej niż 3 dni na miejscu i powinna obejmować minimum: spotkanie/a z minimum 4 kontrahentami oraz organizację pokazu lub prezentacji dla kontrahentów.

C. Zakres działań fakultatywnych uzupełniających, w których mogą wziąć udział przedsiębiorcy korzystający z programu:

1. Przedsiębiorca biorący udział w programie ma możliwość realizacji działań informacyjno–promocyjnych, w ramach których refundowane będą koszty:

a) nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG;

b) nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki;

c) przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych;

d) przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy;

e) produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Księga wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki w tym panelu promocyjnego MPG dostępne są na stronie www.trade.gov.pl i www.mr.gov.pl bądź możliwe do pozyskania u realizatora programu promocji, tj. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

CZĘŚĆ II - KOMPONENT PROMOCJI OGÓLNEJ W KAZACHSTANIE

1. Wykonawcą programu w zakresie realizacji działań ogólnych promujących będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.  

2. W ramach działań ogólnych zaplanowano:

a) Organizację narodowych stoisk informacyjnych na następujących targach w Kazachstanie:

- Międzynarodowe Targi „Mining Week” Kazakhstan 2017, Karaganda, czerwiec 2017 r.

Targi Mining Week jedne z najbardziej znaczących targów dla branży wydobywczej i metalurgicznej w Kazachstanie. W 2015 r. na targach zaprezentowało swoją ofertę 130 wystawców z 12 krajów, wydarzenie zgromadziło niemal 2000 zwiedzających;

- Międzynarodowe Targi „Mining Week Central Asia Exhibition”, Ałmaty, wrzesień 2017 r.

Minning Week Central Asia to najważniejsza w Kazachstanie i regionie Azji Centralnej międzynarodowa impreza targowo-wystawiennicza dla branży wydobywczej i metalurgicznej. W 2015 r. w targach wzięło udział 310 wystawców z 31 krajów.

- Międzynarodowe Targi Budowlane „Kazbuild”, Ałmaty, wrzesień 2017 r.

Międzynarodowe Targi Budowlane „Kazbuild” to najważniejsza impreza dla branży budowlanej w Kazachstanie. W  2015 r. w targach wzięło udział 369 wystawców z 32 krajów, w tym z Polski.

- Międzynarodowe Targi POWER/ReENERGY/LIGHTING Kazakhstan, Ałmaty, październik 2017 r.

Odbywające się w jednym czasie trzy znaczące imprezy są poświęcone energii, zrównoważonej energetyce i branży oświetleniowej. W 2015 r. targi zgromadziły one 166 wystawców z 18 krajów, w tym z Polski.

Firmy uczestniczące w ww. targach będą miały możliwość:

- bezpłatnego korzystania z miejsca do odbywania spotkań z kontrahentami na stoisku informacyjnym;

- zamieszczenia reklamy firmy wraz z lokalizacją stoiska wystawienniczego w katalogu informacyjnym wydawanym na dane targi przez Ministerstwo Rozwoju;

- zaprezentowania filmu reklamowego firmy na urządzeniach multimedialnych zainstalowanych na stoisku informacyjnym;

- zorganizowania pokazu/prezentacji oferty firmy na stoisku informacyjnym po wcześniejszym uzgodnieniu wszystkich szczegółów z organizatorem stoiska.

b) Organizację Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego

Polsko-Kazachstańskie Forum Gospodarcze odbędzie się w trakcie Dnia Polskiego na EXPO w dniu 7 września 2017 r. w Astanie.

Do udziału w Forum zaproszeni zostaną:

- przedsiębiorcy z Polski i Kazachstanu, w szczególności reprezentujący branże wpisujące się w główną tematykę Międzynarodowej Wystawy Expo 2017,

- przedstawiciele władz oraz administracji rządowej Polski i Kazachstanu,

- przedstawiciele środowisk gospodarczych obydwu państw

Celem Polsko-Kazachstańskiego Forum Gospodarczego będzie promocja wzajemnych kontaktów gospodarczych, prezentacja polskich doświadczeń i potencjału Polski w dziedzinie energetyki (w tym OZE) i efektywności energetycznej, ochrony środowiska i budownictwa oraz możliwość współpracy w wyżej wymienionych obszarach z partnerami gospodarczymi z Azji Centralnej. Jednym z poruszanych zagadnień podczas Forum będzie prezentacja możliwości inwestycyjnych związanych z projektem „Nowego Jedwabnego Szlaku”, który przebiega przez Kazachstan.

c) Przygotowanie dwujęzycznej (angielsko-rosyjskiej) publikacji prezentującej potencjał polskiej gospodarki.  

Publikacja będzie dystrybuowana przede wszystkim podczas targów, na których przygotowywane będą polskie stoiska narodowe, jak również w Polskim Pawilonie na terenie Wystawy EXPO w Astanie. Publikacja ta będzie także dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej www.expo.gov.pl.